Решението на Великобритания за жилища на достъпни цени? Контейнери за доставки

“Cargotecture” става все по-популярна като евтина алтернатива на традиционните къщи.

Американската фирма Fraser Brown MacKenna Architects наскоро получи одобрение за изграждането на редица достъпни контейнерни къщи.

Домовете за доставки на контейнери са изненадващо популярни по целия свят и могат да бъдат намерени в Амстердам и САЩ.

Налични са редица фирми, които могат да построят контейнерни домове по поръчка, но те също са по-лесни за изграждане на себе си, отколкото традиционна къща.

Скромният контейнеровози намира нов живот в САЩ, където Fraser Brown MacKenna Architects получи одобрение за изграждането на серия домове от вездесъщите контейнери.

Този проект за “товари” е насочен към осигуряване на евтино социално жилище с помощта на рециклирани материали.

Тези микрохомове ще имат кухня и хол отпред и частно легло и баня отзад, с палуба от двата края. Горната част на контейнерите ще бъде покрита със седум, вид сочен с плитки коренови системи и минимални изисквания за поливане, което ги прави идеални за зелени покриви. За да се отчете готовността на контейнерите за превоз, всеки дом ще бъде изолиран по покрива, стените и пода и ще бъде приложено двойно стъкло в двата края.

Сградите ще бъдат изградени за социален наем, практика, при която наемите са обвързани с местните доходи и разходите за жилище. Като цяло социалните имоти под наем са много необходими в САЩ, където строителството на такива имоти е спаднало с 80 процента през последното десетилетие, докато повече от 1 милион семейства са останали в списъци с чакащи за имоти за социални наеми. По-лошото е, че близо 1 на 200 души във Великобритания – приблизително 320 000 – са бездомни според доклад за 2018 г.

В сравнение с частните наети сгради, социалните жилища са значително по-евтини. Докато средният апартамент с една спалня отдава под наем за £ 600 на месец (приблизително 730 долара), социалният наем за една спалня отива за малко над £ 300 (~ 365 $).

По-добро живеене през стоманени кутии

Контейнерите за превоз са привлекателен строителен материал за социални жилища, тъй като са толкова по-евтини в сравнение с разходите за труд и материали, необходими за изграждането на по-традиционен дом. Въпреки че цените могат да варират в зависимост от квадратурата и естеството на конструкцията, един контейнерен дом може лесно да струва по-малко от 82 400 британски лири или около 100 000 долара. За разлика от тях, средната цена за построяване на къща е около 238 900 британски лири, или 290 000 долара. Не само това, но те са модулни, издръжливи, лесни за транспортиране и спестяват хиляди килограми стомана да отидат на отпадъци (около 3500 кг, по-точно, или около 7 700 фунта). Но те също не са без недостатъците си.

Стоманата е отличен проводник, което означава, че контейнерните домове за контейнери могат лесно да се превърнат във фурна или леден съд в зависимост от времето. Нещо повече, химикалите от боята и уплътнителите на контейнера и от разливите на предишното му съдържание могат да бъдат вредни.

Въпреки това, контейнерните домове за корабоплаване са доста популярни в САЩ. REACH Homes, компания от общ интерес, планира да построи 600 контейнерни къщи в Шефилд – всеки струва едва 35 000 британски лири (~ 42 500 долара). В Бристол благотворителната организация „Помощ за бездомни“ Бристол е изградила контейнери за превоз, за ​​да помогне на местното бездомно население. Разбира се, транспортните контейнери не се използват само за осигуряване на жилища на достъпни цени или за помощ на бездомните; най-високата сграда на контейнеровози в света е планирана да бъде построена в Лондон.

Признанието е, че е само девет истории – не много високо за всичко, което би могло да се счита за „най-високата заготовка в света“ – но все пак това е впечатляващ проект.

Други домове за контейнерни товари

Докато практиката за изграждане на домове с контейнери за транспортиране изглежда е във възход в САЩ, много други части на света вече са на борда. По-специално, Амстердам има редица строителни контейнерни сгради, включително студентски жилища, апартаментни комплекси и пазари. Атланта, Джорджия, също има няколко контейнерни къщи за корабоплаване, построени от разработчик, вдъхновен от товарната структура, която видя в Европа.

Ако се присъединявате към собствения си контейнерен дом вкъщи, редица компании се появиха, за да отговорят на търсенето, като Backcountry Containers и Honomobo. Дори има процъфтяваща общност за специалистите, които са направили „Направи си сам“ информация за това как да изградите свой собствен контейнерен дом за доставка (въпреки че вероятно ще трябва да убедите местния орган за строителство, за да получите разрешителните).

~

The U.K.’s solution for affordable housing?
Shipping containers.

“Cargotecture” is becoming increasingly popular as a cheap alternative to traditional houses.

MATT DAVIS
08 August, 2019

The U.K. firm Fraser Brown MacKenna Architects recently obtained approval to construct a number of affordable shipping container houses.
Shipping container homes are surprisingly popular across the globe and can be found in Amsterdam and the U.S.
A number of firms are available that can build custom shipping container homes, but they’re also more straightforward to build yourself than a traditional house.

The humble shipping container is finding new life in the U.K., where Fraser Brown MacKenna Architects has obtained approval to construct a series of homes out of the ubiquitous containers. This “cargotecture” project is aimed at providing cheap, social housing using recycled materials.

These microhomes will have a kitchen and living room in the front and a private bed and bathroom in the back, with a deck at either end. The top of the containers will be covered with sedum, a kind of succulent with shallow root systems and minimal watering requirements, which make them ideal for green roofs. To account for the draftiness of shipping containers, each home will be insulated along the roof, walls, and floor, and double-glazing will be applied to either end.

The buildings will be constructed for social rent, a practice where rents are tied to local incomes and housing costs. Social rental properties, in general, are much needed in the U.K., where the construction of such properties has dropped by 80 percent in the past decade while more than 1 million families are stuck on waiting lists for social rental properties. Worse, nearly 1 in 200 people in Britain — roughly 320,000 — are homeless according to a 2018 report.

Compared to privately rented buildings, social housing is significantly cheaper. While the average one-bedroom apartment rents for £600 a month (roughly $730), a one-bedroom social rental goes for a little over £300 (~$365).

Better living through steel boxes

Photo credit: Nick Karvounis on Unsplash

Shipping containers are an appealing construction material for social housing since they’re so much cheaper compared to the costs of labor and materials needed to build a more traditional home. Although prices can vary depending on the square footage and the nature of the construction, a shipping container home can easily cost less than £82,400, or about $100,000. In contrast, the average cost of building a house is around £238,900, or $290,000. Not only that, but they’re modular, durable, easy to transport, and save thousands of kilograms of steel from going to waste (about 3,500 kg, to be exact, or about 7,700 lbs). But they’re not without their downsides, as well.

Steel is an excellent conductor, meaning that shipping container homes can easily turn into an oven or an icebox depending on the weather. What’s more, the chemicals from a container’s paint and sealants and from spills of its previous contents can be harmful.

Despite this, shipping container homes are quite popular in the U.K. REACH Homes, a community interest company, is planning to build 600 shipping container homes in Sheffield — each costing as little as £35,000 (~$42,500). In Bristol, the Help Bristol’s Homeless charity has constructed shipping containers to help the local homeless population. Of course, shipping containers aren’t just being used to provide affordable housing or to help the homeless; the world’s tallest shipping container building is scheduled to be constructed in London.

Admittedly, it’s only nine stories high — not very tall for anything that could be considered the “world’s tallest blank” — but it’s still an impressive project.

Other shipping container homes

A block of shipping container apartments in Amsterdam. Image source: Shutterstock

While the practice of building homes with shipping containers appears to be on the rise in the U.K., many other parts of the world are already on board. Notably, Amsterdam has a number of shipping container buildings, including student housing, apartment complexes, and markets. Atlanta, Georgia, also has a several shipping container homes built by a developer inspired by the cargotecture he saw in Europe.

If you’re jonesing for your own shipping container home, a number of companies have sprung up to meet the demand, such as Backcountry Containers and Honomobo. There’s even a thriving community for the DIY-minded with information on how to build your own shipping container home (though you’ll probably have to convince your local building authority to get the permits).

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *