Стартира програмата за млади фермери. Плащат по 25 000 евро на стопанин!

Държавен фонд „Земеделие“ официално публикува проект на Наредбата по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020).

Общественото обсъждане на проекта ще продължи до 23 август 2017 г., съобщават от МЗХГ, а началото на приема от септември.

Приемът ще бъде проведен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). Допустими за подпомагане са физически лица и еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

За да кандидатстват лицата трябва да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на заявлението за подпомагане; да са регистрирани за първи път като земеделски стопани за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – не повече от 18 месеца; да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително; да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в стопанство земя/сграда.

Финансирането се изплаща на два транша: първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ; второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка се установи точното изпълнение на бизнес плана.

Източник: novinite.eu

Facebook коментар
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial